GDPR

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, tj. pacientů a jiných fyzických osob MUDr. Jana Gurná, s.r.o. je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním, musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality a musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

MUDr. Jana Gurná, s.r.o. , jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, týkající se fyzických osob (pacientů, zaměstnanců, a dalších osob). Většina osobních údajů těchto osob je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených MUDr. Jana Gurná, s.r.o. zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o fyzických osobách se nevztahuje
povinnost získat souhlas těchto osob nebo jejich zákonných zástupců. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají buď souhlasu fyzické osoby (zákonného zástupce), nebo jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem MUDr. Jana Gurná, s.r.o., apod.). Taková zpracování však MUDr.Jana Gurná, s.r.o. provádí jen výjimečně.

Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které MUDr. Jana Gurná, s.r.o. uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů, respektuje MUDr. Jana
Gurná, s.r.o. jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. MUDr. Jana Gurná, s.r.o. dále respektuje práva fyzických osob (zákonných zástupců), která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, případně období, po které budou uchovávány. Zásady
ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny údaje o fyzické osobě, kterou lze identifikovat. MUDr. Jana Gurná, s.r.o. zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů, vykonávaných při poskytování zdravotních služeb, nebo z důvodu
oprávněných zájmů MUDr. Jana Gurná, s.r.o.. MUDr. Jana Gurná, s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. s Nařízením EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů– „GDPR“). Přesto má každá dotčená fyzická osoba (zákonný zástupce), právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace dotčené osoby. MUDr. Jana Gurná, s.r.o. pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů MUDr. Jana Gurná, s.r.o., které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod.

Zpracování osobních údajů MUDr. Jana Gurná, s.r.o. je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro pacienty a jiné fyzické osoby a jejich zákonné zástupce transparentní, a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupná a srozumitelná. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu
pacientů nebo jejich zákonných zástupců, nebo jiných fyzických osob, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou vždy stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je přiměřený a
omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

MUDr. Jana Gurná, s.r.o. má odpovědnost za veškerá zpracování osobních údajů, která provádí. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, provedlo MUDr. Jana Gurná, s.r.o. posouzení vlivu všech zpracování na zabezpečení a ochranu osobních údajů, s cílem zjistit pravděpodobnost a závažnost rizik v
procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení zohlednilo MUDr. Jana Gurná, s.r.o. povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. MUDr. Jana Gurná, s.r.o. přijalo opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby zajistilo soulad s Nařízením
EU. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje pacientů, nebo jiných fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel, stanovených pro zabezpečení osobních údajů. Technická a organizační
opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích MUDr. Jana Gurná, s.r.o..

Jak uplatnit práva klienta, vyplývající ze zpracování osobních údajů
MUDr. Jana Gurná, s.r.o., Panelová 6116/1, Poruba, 708 00 Ostrava, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti, případně jiných právních titulů. Každá fyzická osoba nebo její zákonný zástupce se může na společnost MUDr. Jana Gurná, s.r.o. obrátit se žádosti o sdělení, zda o ní MUDr. Jana Gurná, s.r.o. zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být společností MUDr. Jana Gurná, s.r.o. zpoplatněny.

Pacient či jiná fyzická osoba (nebo její zákonný zástupce), o nichž MUDr. Jana Gurná, s.r.o. zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.
    Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. K uplatnění výše uvedených práv je možné se na společnost MUDr. Jana Gurná, s.r.o. obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené poštou na adresu společnosti MUDr. Jana Gurná, s.r.o..

MUDr. Jana Gurná, s.r.o. každou žádost posoudí a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na společnost MUDr. Jana Gurná, s.r.o. obracet také v případě, kdy zpracování osobních údajů je prováděno na základě jimi uděleného souhlasu a tyto osoby se rozhodnou svůj souhlas odvolat.